Pink Lady

  • Birth name: Mitsuyo Tsukuda (Mie) & Keiko Kuwaki (Kei)